dragonofalthena: (Default)
Nall ([personal profile] dragonofalthena) wrote2017-04-04 03:47 pm

CR ThingieDyne


★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Eizen


★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Gladiolus Amicitia


★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Okumura Yukio


★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Sans


★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆

Simon Yorke


★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Vexx


★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Zuko


★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

???


★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆